Tuotannon eri osa-alueet ja roolit

basic_elements.gifKuten kaikessa julkaisemissa painokelpoisen julkaisemisen perusedellytyksiä on, että on olemassa sanottavaa, oltava motiiveja, tehtävä mediavalintoja, omattava ammattitaitoa sekä tiedettävä kohderyhmä, jonne valittua viestiä/sanomaa halutaan välittää.

Kaikkein pienimmillään tämä ilmenee käyntikortissa, jonka sanomana on yhteystietosi, motiivina on varmistaa että vastaanottaja ottaisi sinuun yhteyttä, mediavalinta on käyntikorttikartongin palanen, ammattitaitoa vaaditaan sen tuottamiseen ja visuaaliseen ilmeen toteuttamiseen sekä kohderyhmänä on potenttiaalinen asiakas tai yhteistyökumppani. Näin meillä on ensisijainen tarkoitus ja päämäärä, joiden perusteella on helppo päättää miksi tätä julkaisua tullaan tekemään. Tämä tarkoitus ja päämäärä ajattelu kannattaa selvittää ennen kuin aloitetaan minkä tahansa julkaisun tekemistä. Toissijaisina päämääriä voi olla myynnin ja tavoitettavuuden parantaminen, jossa käyntikortti toimii ikäänkuin oheistyökaluna.

Vaikka mainitsemani käyntikortti vaikuttaa suoraviivaiselta toiminnalta, vaatii senkin tuottaminen hieman ammattitaitoa ja työtä. On selvitettävä kenelle yrityksen henkilöstöstä käyntikortteja kannattaisi tehdä, on myös päätettävä mitä käyntikortiin tulevat tiedot sisältävät sekä osattava tehdä tiedostot, joista varsinaiset käyntikortit painetaan. Näiden lisäksi käyntikortin pitäisi tukea yrityksen visuaalista ilmettä, jotta se nivoutuu osaseksi yrityskuvaa. Heti kun halutaan tuottaa vähänkin monimutkaisempaa aineistoa, tulee julkaisun tuottamiseen jo vaikeuskertoimia.  Otetaan esimerkiksi esitteiden tekeminen, joka on hyvin yleistä toimintaa yrityksissä.

Ensinnäkin esitteen sanomalla ja olemuksella on usein ratkaiseva merkitys. Ideaalitilanteessa teksti on myyvää, ulkoasu ammattimainen, teknisen sisällön osalta tasokas sekä se tukee yrityksen muuta viestintää. Tässä tapauksessa olisi ammattitaidon puolesta olisi osattava tehdä tekstejä, hankittava/tuotettava sanomaa tukevia kuvia ja grafiikoita sekä markkinoinnilliselta kannalta aineiston tuli tukea ns. yrityskuvaa. Jos pelkkä esite vaatii näihin seikkoihin paneutumista, on jo esim. vuosikertomuksen tai yrityslehden tuottaminen ja toimittaminen vieläkin vaativampaa.

Erilaisten työn osavaiheisiin liittyvät erityisasiat

Mainitsin aikaisemmin viisi perusedellytystä sekä annoin esimerkin kolmesta eri työn osavaihesta, joihin kannattaa kiinnittää tarkempaa huomiota. Erityisesti työn eri osavaiheet ovat asia, joka on sovitettava yrityksen osaamistason mukaan tapauskohtaisesti. Tarpeen vaatiessa tätä ammattiosaamista voi hankkia yrityksen ulkopuolelta (mm. mainostoimistot, freelancerit, viestintätoimistot).

1. Tekstien tuottaminen

Yksinkertaisen tiedon (kuten käyntikorttien) tekstien tekemiseen riittää jo ihan perusjärki. Isompien aineistojen toteuttaminen vaatii jo sisällöntuottamisen taidot sekä näkemystä mitkä ovat avainasioita, joilla puhutellaan viestinnän vastaanottajia. Nämä sisällöntuottajat löytyvät useimmiten tuotepäälliköistä tms. henkilöistä, joilla on tai olisi oltava selkeä näkemys asiakkaista, heidän tarpeistaan, kilpailijoista ja kysynnästä. Heidän tuotekohtaista näkemystään pitää täydentää esim. johdon kokonaisnäkemyksellä sekä useimmiten markkinoinnin puolelta löytyvästä markkinointiosaamisesta. Mikäli tekstien tuottaminen tai linjaus on ongelmallista olisi harkittava esim. ulkoisen copywriterin palveluiden käyttöä. Tässä tapauksessa on varauduttava peruskartoittamiseen sekä haastatteluihin, jotta ulkopuolinen saisi kuvan yrityksestä sekä sen toiminnasta.

Lähtökohtaisesti lähes aina sisällöntuottaminen on se kaikkein vaikein ongelmista. Jos yritys ei edes itse tiedä miten he voivat sanoa asiakkailleen, on jo perusajattelussa ongelmia. Liiketoimintasuunnitelmasta useimmiten löytyy avainasiat, jotka auttavat ymmärtämään yrityksen kokonaisnäkemystä. Yksittäisten töiden tapauksessa tätä näkemystä pitää sopeuttaa tehtävään aineistoon. Tarpeen vaatiessa tuotannosta on tehtävä selkeä, aikataulutettu prosessi, joka tuottaa jatkuvasti tietoa ja aineistoa julkaisujen työstämiseen. Tästä aiheesta olen kirjoittanut "Yritys tuottaa internet-sivunsa" osiossa jo aiemmin.

Eräs helpoin keino demokratisoidan sisällöntuotantoa aina tuotepäällikkö ja myyntivastaavien tasolle on asti on pyrkiä vakioimaan kerrottavista asioita. Vakioidusta tekstiä on copywriterin tai markkinoinnin helppompi tuottaa lopulliset tekstit. Tämä vakiointi helpottaa myös itse materiaalin teknistä tuottamista.

2. Kuvien, grafiikan ja lopullisen aineiston tuottaminen

Tämä osa-alue on eräs useimmiten ulkoistetuista osa-alueista. Kuitenkin harvemmin yritys pystyy tekemään painokelpoista aineisto itse, koska heillä ei ole käytössään ammattiosaamista tai painokelpoisten aineistojen tuottamiseen soveltuvia ohjelmistoja. Tulen paneutumaan tähän tekniseen tuottamisosuuteen vielä tarkemmin julkaisujen tekninen toteuttaminen osiossa.

Kuitenkin Suomessakin on myös yrityksiä, jotka tuottavat aineistonsa itse ja asioivat suoraan esim. painolaitosten kanssa. Tähän syynä on mainostoimistojen perimien tuotantokulujen kalleus, jonka he omasta työstään tilaajalta perivät. Jokainen mainostoimistojen kautta tehty muutos tai yleensäkin tekeminen maksaa. Palaverit syö aikaa ja kokoajan perinteisten mainostoimistojen tuntilaskutushinnat, jotka on lähempänä sataa euroa juoksevat (näitä ovat mm. projektipäälliköt, suunnittelijat, copywritereita, AD:t ja erilaiset asiantuntijapalvelut).

Kustannustehokkuus on kuitenkin eräs tärkeimmistä syistä miksi julkaisutuottamisen taitojen tarve yrityksen sisällä on lisääntynyt. Edellä mainitsemani mainostoimistokustannukset ovat tärkein syy tähän, koska halutaan varmistaa, ettei markkinoinnin ja mainonnan tekemisestä tule yrityksen suurinta investointia. Toinen selkeä etu tälle ns. "in-house production" osaamiselle on prosessin nopeus sekä ns. tuotantokynnyksen madaltuminen. On usein helpompaa tehdä töitä talon sisäisin resurssein, joilloin kaikkea ei tarvitse selittää tekijöille alusta alkaen.

3. Markkinoinnillisten tarpeiden saavuttaminen

Jotta tuotettava aineisto olisi mielekästä tuottaa on siihen liitettävä myös markkinoinnilliset tarpeet. Näitä ovat tunnettavuus (brändi), myynnillisyys, mielikuvien vahventaminen ja yrityksen avainsanoman/viestin tukeminen. Tämä edellyttää, että aineisto noudattaa ns. yritysilmeen mukaisia linjauksia, viesti on linjassa yrityksen muun viestinnän kanssa sekä aineisto tukee myyntiä.

Yksinkertaistaen lähes kaikki yrityksen ulkoiseen ilmentymiseen, tuntemuksiin, mielikuviin tai asenteisiin vaikuttamaan pyrkivät aineistot ovat aina markkinoinnin mielenkiinnon kohteita. Markkinoinnista ja sen lainalaisuuksista olen kirjoittanut tarkemmin erillisessä markkinointi-osiossa.

| Ylös sivulla | Tarkistettu/muutettu: 15.05.2007/AML