Yrityksen sisäiset sidosryhmät

Yleisesti markkinoinnin on tunnettava mitä yrityksessä tapahtuu, mitä se aikoo tehdä, millaiseksi se haluaa tulla ja mikä on yritykselle kannattavaa toimintaa. Markkinoinnilla on oltava myös käsitys ketä ja millaisia ovat sen asiakkaat (jotka ovat myös ulkoisia sidosryhmiä). Yrityksen sisällä on oltava myös tietämys, mitä ja miksi markkinointi tekee ja kykenee tekemään yrityksen hyvinvoinnin edistämiseksi.

a) Yrityksen johto

markkinointi_sisainen_1.gifMitä enemmän yritys haluaa tarvitsee/haluaa hyötyä markkinoinnista, sitä lähemmäksi sen on päästävä ylintä johtoa. Jo pelkästään markkinointisuunnitelmat, tavoitteet ja niiden linjaukset on oltava johdon hyväksymiä ja ennaltatiedossa olevia toimenpiteitä. Kaikkein ongelmallisin tilanne on, jos johto puhuu toista ja markkinointi tekee vääriä asioita. Läheisyys tuo - muodollisten kokousten ja palaverien lisäksi - myös mahdollisuuden käyttää muita arkipäiväisiä vuorovaikutustilanteita. Vuorovaikutuksen ansiosta markkinoinnin asiat tulevat tutummiksi myös johdolle, ja tunnetusti ymmärrettävistä asioista on helpompi päättää kuin tuntemattomista. Markkinoinnin ei ole pakko osallistua joka kokoukseen, mutta jo kokousmuistioiden saaminen antaa markkinoinnin käyttöön tarvittavaa informaatiota.

b) Myynti ja asiakaspalvelu

Markkinoinnin tärkein sisäinen asiakas on myynti. Asiakaspalvelusta saat tietoa ongelmista, mielialoista ja tuntemuksista asiakkaiden parissa. Markkinoinnin keskeisin tehtävä on auttaa myyjiä onnistumaan työssään. Myyntikentälle on hyvä kertoa markkinoinnilliset tavoitteet ja strategiat sekä niiden toteuttamista edellyttävät toimenpiteet selkokielellä. Tätä selkokielisyyttä auttaa, jos markkinoinnista löytyy työkokemusta myös myyntityön tekemisestä. Tämä tuo uskottavuutta sekä kyvyn ymmärtää myyjien todellisia ja tiedostamattomia tarpeita.

Parhaimmillaan myynti sekä asiakaspalvelu toimii markkinoinnille "herkkinä tuntosarvina" asiakkaisiin päin, tietoa kilpailijoiden toimenpiteistä sekä tarjoaa markkinoinnille ideoita. Luonnollisesti suurin osa ideoista ei ole toteutettavissa (ole realisti, kun lupaat), mutta ne "helmet" ovatkin niitä kaikkein tehokkaimpia toimenpiteitä. Kuitenkaan vain myynnin ja asiakaspalvelun tietoihin ei pidä yksinomaan turvautua, koska he ovat liian lähellä omaa työrooliaan ja "vain" omia asiakkaitaan. Tällöin vaarana on, että he eivät näet tarpeeksi laajasti kokonaisuutta.

Helpoin keino parantaa myynnin kanssa vuorovaikutusta on tarjota selkeä ja mittaava laatumittari. Myynti voi antaa arvosanoja esimerkiksi seuraavista asioista: materiaalitoimitusten aikataulujen pitäminen, markkinoinnin lupausten pitäminen, tiedotustoiminnan vaikuttavuus asiakkaissa ja kyky kuunnella myyntikenttää. Nämä arviot voi tehdä esim. kouluarvosanoin (4-10), jotta selviää mitä osa-alueita olisi markkinoinnissa kohennettava. Tosin on syytä muistaa, ettei kaikkia myynnin toiveita voida täyttää, joko kustannusten tai resurssien puutteen vuoksi. Eikä vahvuuksia voida pitää, ellei myös niihin panosteta. Asiakaspalvelulle on taas markkinoinnin kerrottava avoimesti, kuinka tärkeää markkinoinninon saada tietoa asiakkaiden mieltymyksistä, ongelmista, tuntemuksista ja mielialoista. Tätä ei pystytä lukemaan vain Exceleistä tai pelkästä numerodatasta. Tämä ns. hiljainen tieto on aina arvokasta!

c) Tuotanto, logistiikka ja ostot

Mikäli yritys tuottaa tai jalostaa myymiään tuotteita, on myös tuotantoa ja logistiikkaa kuunneltava. Heillä on hyvää tietoa mm. valmistus-, toimitus- ja tuotekehityskustannuksista. Lähtökohtaisesti kaikki vakioimattomat valinnat tuottavat heille lisää ongelmia ja kustannuksia. Heidän kanssa asioidessasi on tärkeintä pitää korvat auki, koska parhaimmillaan heiltä saadaan ideoita mm. tuotekehityksen tueksi.

Osto-osaston rooli on myös tärkeä, koska heillä on paras tietämys viimeisimmistä materiaaleista sekä erilaista pakkausratkaisuista. Toisaalta jos vasta aloitit tehtävissäsi, saat ostojen kautta tietoa mm. yrityksen aikaisemmasta ostokäyttäytymisestä sekä alihankkijasuhteista. Muistathan aina että nämä numerot kertovat jo tapahtuneista asioista, markkinoinnin tärkein etenemissuunta on oltava tulevaisuuden myynnin varmistamisessa.

d) Taloushallinto

Viimeistään budjetoinnin kautta markkinointi kytkeytyy myös taloushallintoon. Taloudesta vastaava (johtaja/päällikkö) katsoo että markkinointibudjetti niveltyy osana yrityksen kokonaisbudjettia. Hänen kauttaan saat järjestettyä budjettisi seurannan sekä tarvittaessa saat ohjeet kuinka budjettisi olisi laadittava. Tätä seurantaa ja saatua ohjeistamista ei pidä säikähtää, koska se tulee palvelemaan myös omissa tehtävissäsi (kunhan se on tehty oikein). Kaupan päälle markkinoinnin kulujen ns. läpinäkyvyys parantuu organisaatiossa. Tämä on hyvin tärkeää tietoa, jotta saat uskottavasti kerrottua kuinka paljon erilaiset toimenpiteet maksavat.

Oikean tyyppisestä markkinoinnin seurannasta saat tietoa kokonaiskustannusten kehityksestä sekä eri osa-alueiden toimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista. Näitä osa-alueita voivat olla mm. mainonnan suunnittelu, tuotanto, mediakulut, tuotekehitys, koulutus ja matkakulut sekä muut erikseen seurattavat muuttujat. Budjetoinnissa on pystyttävä seuraamaan myös kampanjakohtaisia toteutumia. Pahimmillaan ja väärintehtynä tämä seuranta on tehty niin raskaaksi, että markkinointi kuluttaa kaikki voimavaransa raportointiin. 

Myös tuottoja on päästävä seuraamaan, koska muutoin markkinointi koetaan helposti vain 100 %:ksi kuluiksi (yleisin ongelma on näiden kohdentaminen!). Kohdentamista voi tehdä mm. tarjouksiin liittyvien koodein tai selkeällä myynnin kasvun mittaamisella. Tuskin koskaan tätä kohdistamista voidaan tehdä täydellisesti, koska osa markkinnoinnin tuotoista tulee hyvitteinä tai alennuksina esim. ostojen tai alihankinnan kautta. Lähtökohtaisesti vain mainostoimistot voi tehdä katetta markkinoinnilla - yrityksen markkinointiosasta tuskin koskaan. Automatisoitu ja tarpeisiin mukautetulla seurannalla varmistat oman ajantasalla pysymisesi sekä vapautat aikaa itse markkinointityöhön (=ERP ei saa estää itse toimintaa, eli itse markkinointitoimenpiteiden toteuttamista).

| Ylös sivulla | Tarkistettu/muutettu: 15.01.2007/AML